Reklamační podmínky, vrácení zboží

 

Dobrý den.

Stav Vaší zásilky bude možné sledovat po zpracování přepravní společností, což bývá ve večerních hodinách.

Naším cílem je dodat vám vždy přes dopravní společnost nepoškozené zboží, ve výborné kvalitě a co nejrychleji jak je to možné.

Pokud však přesto obdržíte poškozené nebo nesprávné zboží, postupujte prosím dle těchto instrukcí, v závislosti na situaci:


Pokud se při přebírání zboží všimnete POŠKOZENÉHO OBALU

        Požádejte řidiče o přepravní protokol a zapište tam, že byl obal při přebírání poškozen.

        Zboží doporučujeme na místě zkontrolovat, je-li to možné.

        Pokud je na první pohled poškozené, vůbec ho nepřebírejte a dejte nám to vědět prostřednictvím emailu reklamace@domatech.cz, 
        abychom Vám odeslali co nejdříve nové.Po rozbalení zásilky jste zjistili, že zaslané zboží nesouhlasí - ZÁMĚNA ZBOŽÍ:

        Dejte nám to co nejrychleji vědět.

        Velmi nám pomůže, když bez zbytečného prodlení zboží nafotíte společně s přepravními štítky a zašlete na adresu: reklamace@domatech.cz

        Prosíme nevyhazujte originální obal.Po rozbalení zásilky jste zjistili, že ZBOŽÍ JE POŠKOZENÉ:

        Dejte nám to co nejrychleji vědět.

        Velmi nám pomůže, když bez zbytečného prodlení poškozené zboží nafotíte společně s přepravními štítky a zašlete na adresu: reklamace@domatech.cz

        Prosíme nevyhazujte originální obal.Co a jak vyfotit:

1. Poškozené zboží (tak, aby bylo vidět poškození)
2. Adresní štítek zásilky
3. Přepravní obal nebo obalové materiály, ve kterých byla zásilka přepravována (prosíme obaly nevyhazujte)
4. Případné poškození přepravního obalu

Děláme pro Vás vše, aby Vám zásilka byla dodána zavčas, v pořádku nepoškozená a ve správném množství.

Přesto se může stát jedna z výše nemilých událostí, které se budeme v plné síle věnovat, aby jste byli i v této situaci s našimi službami spokojeni.

Děkujeme Vám za Váš nákup a projevenou důvěru.

Další informace: 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. rtěnky, krémy, řasenky, šampony, kondicionéry, parfémy, štětce na líčení, planžety a náhradní hlavy na holící strojky apod.) a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 • Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu
  elektronické pošty prodávajícího: reklamace@domatech.cz

 • Adresa prodejce: DOMATECH.CZ s.r.o., Zájezd 6, 552 03 Česká Skalice

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

 • Informace o nákladech na dopravu spojené s případným vrácením zboží dle ustanovení § 1811 odst. 2 c) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku:

 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.
 • Vámi vybrané zboží nemusí svou povahou odpovídat běžným poštovním zásilkám (max délka balíku u České pošty je 240 cm). Z tohoto důvodu nemůže být toto zboží vráceno prodávajícímu obvyklou poštovní cestou prostřednictvím České pošty, s.p.

 • Zboží je možné vrátit na adresu skladu - výdejního místa:

            DOMATECH.CZ s.r.o., Zájezd 6, 552 03 Česká Skalice

Formulář ke stažení lze stáhnout ZDE.
 

 • Cena dopravy je závislá:
  – na místě odkud zboží vracíte od skladu či výdejního místa DOMATECH.CZ s.r.o., na kterou zboží vracíte
  – na hmotnosti vraceného zboží (hmotnost je uvedená na obalu, v popisu a parametrech zboží)
  – na objemu vraceného zboží (uvedeno na obalu nebo nutno změřit)
 • Zboží může být vráceno například prostřednictvím těchto společností, tzv. Sběrnou službou:

  DPD.CZ
  Kalkulátor ceny
  – https://zrukydoruky.dpd.cz/order/parcel
  Omezení – max délka balíku je 175 cm.
  max. obvodová délka jednoho balíku:  300 cm (= 2x šířka + 2x výška + délka)

 • TOP TRANS
  Kalkulátor ceny
  http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_cz/ceny_prepravy/vypocet_ceny
  Omezení – max délka balíku je 300 cm.

 • Lze také využít nabídky individuální nákladní dopravy – přehled dopravců naleznete na internetu:
  Ceny se k datu 2.2.2021 pohybují okolo 25 Kč/km jízdy (pozor – většina společností účtuje oba směry dopravy, tj. tam i zpátky plus vzdálenost z místa podnikání k nakládce). Při volbě tohoto způsobu dopravy si nechte od dopravce předem vyhotovit závaznou nabídku.

 • Příklad ceny dopravy při objednání tzv. Sběrnou službou (TOP TRANS) :
  Cena dopravy např. skleníku Target 5000 (47 kg) na vzdálenost 100 km je cca 600-800 Kč.

 • Zboží by mělo být kompletní, včetně příslušenství, záručního listu (pokud byl přiložen), návodu a veškeré dokumentace – nejlépe v nepoškozeném původním celistvém originálním obalu společně s kopií dokladu o koupi (faktura, dodací list).

 • V souladu s ustanovením § 1833 NOZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží, zejména kdy bylo zacházeno se zbožím jinak než v souladu s návodem a také intenzitou, která převýší prohlédnutí a vyzkoušení či ověření vlastností zakoupeného zboží stejně jako na běžné prodejně. Pokud je tedy vrácené zboží zničeno, poškozeno či částečně spotřebováno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

 • V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je však takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

 • V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

 • Prodávající vrací finanční prostředky za dopravné (byly-li účtovány) k zákazníkovi
  v nejnižší nabízené výši v případě, že si spotřebitel zvolil dražší způsob dopravy.

 • Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nikoliv však na dobírku (prodejce si vyhrazuje právo takto zaslané zboží nepřevzít).

 • Prodávající doporučuji vrácené zboží důkladně zabalit, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození a znehodnocení originálního obalu různými štítky a popisy – zároveň se doporučuje zboží klientem pojistit, jelikož prodejce neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození zboží při přepravě.

 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím byla-li platba za zboží provedena před dodáním zboží.

 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUČNÍ DOBA

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 • Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

 • Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 • Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 • Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šest i měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí neprokáže-li se opak.

 • Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (tj. nikoliv spotřebitel), má nárok pouze na 12 měsíční záruční dobu od převzetí zboží.

 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci od kupujícího dozvěděl.

 • Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 • Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha zboží, postačuje namísto záručního listu vydat  kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu.

  Pokud je poskytována na zboží delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 

SERVIS, REKLAMACE

 • Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí neprokáže-li se opak.

 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci od kupujícího dozvěděl.

 • Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 • Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha zboží, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu. Pokud je poskytována na zboží delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 • V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

 • Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí prodávající na dotaz kupujícího.

 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 • Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).
  Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 • Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:a) neodbornou instalací (byla-li požadována instalace odborná a kupující na to byl řádně upozorněn ), nesprávným zacházením či obsluhou nebo použitím v rozporu s návodem na použití.b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry uvedenými v dokumentaci.c) u zboží, které bylo poškozeno živelnou pohromou.d) u zboží, které bylo poškozeno zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.e) u zboží, které bylo poškozeno nadměrným (v rozporu s účelem jeho užití plynoucím z dokumentace a charakteru zboží) zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

 • V případě oprávněné – uznané reklamaci má kupující – spotřebitel nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

 • Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

 • Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje a to nejdéle do pěti pracovních dní od převzetí zboží k reklamaci.Dále prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.Prodávající informuje spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace emailem, písemně poštou či formou zprávy SMS do 30 dnů od přijetí reklamace.Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

 

Reklamační list lze stáhnout ZDE.

 

 

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více informací.

Provozovatel: DOMATECH.CZ s.r.o., 110 00 Praha 1 - Nové město, Lannova 2061/8, IČ: 27470954, DIČ: CZ27470954

Na vašem soukromí nám záleží

Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací.

Povolit všePodrobné nastavení