Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Toto jsou obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti se sídlem:DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 – Nové Město, identifikační číslo: 27470954, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 216107 (dále jen „prodávající“).

 • Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

 • Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 • Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.domacitechnika.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 • Provozovna společnosti:
  DOMATECH.CZ s.r.o., Smiřických 1120, 547 01 Náchod

 • Telefon: 776 600 073

 • Email: info@domatech.cz, reklamace@domatech.cz
  Emaily jsou vyřizovány v pracovní době průběžně v závislosti na pořadí přijetí, nejdéle však do 5 pracovních dní.

 • Bankovní spojení:
  Česká Spořitelna 1185829329/0800
  Raiffeisenbank 2768332001/5500
  FioBanka 2600468968/2010


2. VYMEZENÍ POJMŮ

 • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 • Dodavatel/prodávající/zhotovitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Klient/Kupující/objednatel – spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění bsmlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Klient/Kupující/objednatel – nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti anebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, VZNIK KUPNÍ SMLOUVY

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
 • Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.


 • Objednání zboží je možné realizovat prostřednictvím:

 • I.E-SHOPU webovém rozhraní obchodu.
 • Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 • II. PÍSEMNÉ OBJEDNÁVKY kupujícího, která musí obsahovat veškeré potřebné údaje a náležitosti, a to zasláním na adresu: DOMATECH.CZ s.r.o., Smiřických 1120, 547 01 Náchod

 • III: EMAILU, kdy kupující může zaslat objednávku, která musí obsahovat veškeré potřebné údaje a náležitosti na e-mailovou adresu info@domatech.cz

 • IV. TELEFONU, který je k dispozici pro příjem objednávek na tel. čísle 776 600 073 v pracovní dny 9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 h
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Pokud bude klientem zvolena platba za zboží předem na účet prodávajícího, uskuteční se tato platba až na základě přijetí objednávky – akceptací objednávky prodávajícím a žádostí o převod peněžní částky. Prodávající a kupující se dohodnou na termínu platby předem na účet.
 • Pokud byla objednávka přijata v den pracovního klidu (víkend) nebo o svátku, posouvá se tímto kontakt na následující první pracovní den.
 • Prodávající si vyhrazuje právo ověření obsahu objednávky učiněné prostřednictvím telefonu či emailu (přesný druh zboží), způsob a termín dodání zboží, a to před tím, než začne s plněním smlouvy.
 • V případě osobního odběru zboží na provozovně vzniká kupní smlouva obdobným způsobem, který byl výše popsán za předpokladu, že byly k jejímu vzniku použity prostředky komunikace na dálku.
 • Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka od kupujícího a samotná kupní smlouva vzniká až potvrzením prodávajícím, nikoliv automatickou kopií objednávky, která je zaslána okamžikem odeslání objednávky.
 • Od okamžiku potvrzení objednávky operátorem obchodu lze vzniklou smlouvu měnit nebo rušit pouze na základě zákona nebo vzájemné dohody kupujícího a prodávajícího.
  Přílohou potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího.
 • Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.4. INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

 • Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s ním seznámit. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku využitých k uzavření smlouvy si hradí každá strana samostatně v souladu s tarify svých poskytovatelů těchto služeb.

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 • Ze strany kupujícího:
  Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu, kdykoliv před jejím telefonickým či emailovým potvrzením.
 • Ze strany prodávajícího:
  Před potvrzením objednávky a v případě, kdy bude omylem uvedena výrazně nižší cena, než je běžná, či nulová. Zejména při chybě automatizované ceny.

   

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

                  Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci
                  plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu,
                  včetně provozu software a ukládání dat.

                  Dalšími příjemci Vašich osobních údajů tedy mohou být v závislosti na objednaném sortimentu i tyto společnosti:

                  Přepravní partneři:   
                                                                                         Česká pošta, s.p., IČO: 47114983
                                                                                         Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266

                                                                                         TOPTRANS EU, a.s., IČO: 2202376
                                                                                         Uloženka, s.r.o., IČO: 24299162
                                                                                         GEBRÜDER WEISS spol. s r.o., IČO: 44795092
                                                                                         Zásilkovna s.r.o. IČO: 28408306
                                                                                         GEIS CZ s.r.o. IČO: 44567359
                                                                                         123Kuryr s.r.o. IČO: 03566307


                    Externí kompletní vedení účetnictví: PROFIT REAL a.s. IČO: 25932403

                  Dodavatel zboží nebo servisní centrum příslušného výrobce v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby.

                  Výrobce polykarbonátů, skleníků a dalšího zahradního vybavení, který zboží dopravuje: LANIT PLAST, s.r.o. IČO: 25774930

                  Prodej na splátky a odloženou platbu, pokud zvolíte tento typ placení: Homecredit, a.s., IČO: 26978636

                  Prodej na splátky a rozloženou platbu, pokud zvolíte tento typ placení: Essox s.r.o., IČO: 26764652

 

                  Provozovatelé marketingových nástrojů na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím:

                                                                                   Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow 
                                                                                   Street, Dublin 4, Irsko
                                                                                   Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square,

                                                                                   Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko
                                                                                   Seznam.cz, a.s., IČO 26168685

                                                                                  

 

                  Zpracovatelé externího emailového, chatovací nástroje a Call linky, : 

                                                                                   Smartsupp.com, s.r.o. IČO: 03668681

                                                                                   FAYN Telecommunications s.r.o. IČO: 26761050
                                                                                   SupportBox s.r.o., IČO: 27480381

 

                  Poskytovatel služby zjišťování spokojenosti Ověřeno zákazníky a zprostředkovatel našich prodejů 
                  společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727

 

                  Dodavatelé kamerových, přístupových a docházkových systémů umístěných v prostorách DOMATECH.CZ s.r.o.
          
                                                                                   Zdeněk Kudrnáč - KudrnacNET IČO:86962604

 

                  Poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, jako je:

                                                                                   Zdeněk Kudrnáč - KudrnacNET IČO:86962604

                                                                                   BSSHOP s.r.o. IČO: 27527255
                                                                                   STORMWARE s.r.o., IČO: 25313142
                                                                                   BHIT CZ s.r.o. IČO: 27719391
                                                                                   ROI Hunter a.s., IČO: 03103048

                  Partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou: 
                                                                                   Global Payments Europe, s.r.o. (GPE), IČ: 27088936


            Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vypývajících z právních předpisů můžou být dále 
           
orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

 


            Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ


            Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo
            na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti
            zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.


            Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte
            mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

            Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření
            a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Vysvětlení programu „Ověřeno Zákazníky“:
„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“


7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY NEBO SLUŽBA - VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 31.1.2022

7.1 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY DO 14 DNÍ

 

 

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. rtěnky, krémy, řasenky, šampony, kondicionéry, parfémy, štětce na líčení, planžety a náhradní hlavy na holící strojky apod.) a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 • Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: reklamace@domatech.cz

 • Odstoupení od kupní smlouvy je platné pouze pro spotřebitele, nikoliv podnikatele nakupující v rámci své podnikatelské činnosti  - nákupem na IČO.

 • Adresa prodejce: DOMATECH.CZ s.r.o., Smiřických 1120, 547 01 Náchod

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

 • Informace o nákladech na dopravu spojené s případným vrácením zboží
  dle ustanovení § 1811 odst. 2 c) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku:

 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením
  zboží prodávajícímu a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.
 • Vámi vybrané zboží nemusí svou povahou odpovídat běžným poštovním zásilkám (max délka balíku u České pošty je 240 cm). Z tohoto důvodu nemůže být toto zboží vráceno prodávajícímu obvyklou poštovní cestou prostřednictvím České pošty, s.p.

 • Zboží je možné vrátit na adresu skladu - výdejního místa:

          DOMATECH.CZ s.r.o., Smiřických 1120, 547 01 Náchod
 

 • Cena dopravy je závislá:
  – na místě odkud zboží vracíte od skladu či výdejního místa DOMATECH.CZ s.r.o., na kterou zboží vracíte
  – na hmotnosti vraceného zboží (hmotnost je uvedená na obalu, v popisu a parametrech zboží)
  – na objemu vraceného zboží (uvedeno na obalu nebo nutno změřit)
 • Zboží může být vráceno například prostřednictvím těchto společností, tzv. Sběrnou službou:
   

   DPD.CZ
  Kalkulátor ceny
  – https://zrukydoruky.dpd.cz/order/parcel
  Omezení – max délka balíku je 175 cm.
  Max. obvodová délka jednoho balíku:  300 cm (= 2x šířka + 2x výška + délka)

 • TOP TRANS
  Kalkulátor ceny
  http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_cz/ceny_prepravy/vypocet_ceny
  Omezení – max délka balíku je 300 cm.

 • Lze také využít nabídky individuální nákladní dopravy – přehled dopravců naleznete na internetu:
  Ceny se k datu 2.2.2021 pohybují okolo 25 Kč/km jízdy (pozor – většina společností účtuje oba směry dopravy, tj. tam i zpátky plus vzdálenost z místa podnikání k nakládce). Při volbě tohoto způsobu dopravy si nechte od dopravce předem vyhotovit závaznou nabídku.

 • Příklad ceny dopravy při objednání tzv. Sběrnou službou (TOP TRANS) :
  Cena dopravy např. skleníku Target 5000 (47 kg) na vzdálenost 100 km je cca 600-800 Kč.

 • Zboží by mělo být kompletní, včetně příslušenství, záručního listu (pokud byl přiložen), návodu a veškeré dokumentace – nejlépe v nepoškozeném původním celistvém originálním obalu společně s kopií dokladu o koupi (faktura, dodací list).

 • V souladu s ustanovením § 1833 NOZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží, zejména kdy bylo zacházeno se zbožím jinak než v souladu s návodem a také intenzitou, která převýší prohlédnutí a vyzkoušení či ověření vlastností zakoupeného zboží stejně jako na běžné prodejně. Pokud je tedy vrácené zboží zničeno, poškozeno či částečně spotřebováno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

 • V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je však takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

 • V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

 • Prodávající vrací finanční prostředky za dopravné (byly-li účtovány) k zákazníkovi v nejnižší nabízené výši v případě, že si spotřebitel zvolil dražší způsob dopravy.

 • Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nikoliv však na dobírku (prodejce si vyhrazuje právo takto zaslané zboží nepřevzít).

 • Prodávající doporučuji vrácené zboží důkladně zabalit, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození a znehodnocení originálního obalu různými štítky a popisy – zároveň se doporučuje zboží klientem pojistit, jelikož prodejce neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození zboží při přepravě.

 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím byla-li platba za zboží provedena před dodáním zboží.

 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.2. SLUŽBA - VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 31.1.2022

 • Přesné znění smlouvy naleznete v samostatném dokumentu - ZDE.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUČNÍ DOBA

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 • Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

 • Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 • Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 • Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, neprokáže-li se opak nebo to povaha věci nebo povaha vady vylučuje.
  Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat a to v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

 • Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (tj. nikoliv spotřebitel), má nárok pouze na 12 měsíční záruční dobu od převzetí zboží
 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci od kupujícího dozvěděl.

 • Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 • Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha zboží, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu. Pokud je poskytována na zboží delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

   

 • Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn

  1. po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,

  2. po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.

  3. Ustanovení obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasi

  4. Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

  5. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.


9. DODACÍ PODMÍNKY, DOPRAVNÉ

 • Zboží bude odesláno kupujícímu v termínu psaném emailem při potvrzení objednávky – obvykle do 5 pracovních dní od potvrzení objednávky, pokud je zboží skladem.

 • Pokud se prodávající s kupujícím dohodnou, může být doba dodání delší, zejména v případě, kdy zboží není skladem či je skladem u externích dodavatelů nebo se standardně do ČR nedováží, maximálně však 90 dní.

 • Místo dodání zboží je stanoveno na základě informací poskytnuté kupujícím z objednávky zboží, případně odlišné, dohodne-li se tak prodávající s kupujícím.

 • Drobné zboží: je zasíláno za 99 Kč až 199 Kč, jak Českou poštou, tak i soukromým dopravcem či kurýre v závislosti na objemu a velikosti zásilky.

 • U velkého, těžkého a rozměrného zboží: je účtováno za dopravu 299 Kč až 1000 Kč v závislosti na objemu a velikosti zásilky.

 • Dobírečné 49 Kč, bude-li zvolena platba předem, není účtováno.

 • Přesná cena je zobrazena vždy v nákupním košíku před objednáním – odesláním objednávky.

 • U vybraného zboží, poskytuje prodávající dopravu zdarma.

 • Vybrané zboží s dopravou zdarma po ČR je označeno logem „doprava zdarma“. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu přepravy, pokud bude nevhodně zvolena kupujícím, nebo není-li možné zvolenou dopravou dodání zboží uskutečnit, toto však nebude mít vliv na konečnou cenu uvedenou v objednávce kupujícího.

 • Ceny za dopravu jsou prodávajícím vždy výrazně dotovány.


10. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu za cenu aktuální v době odeslání objednávky. Cena zboží je konečná včetně DPH. Zboží je až do doby úplného zaplacení celé ceny, majetkem prodávajícího.

 • Uhrazení ceny za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu několika způsoby:
  - v hotovosti na provozovně prodávajícího na adrese K čáslavkám 170, 503 04 Černožice
  - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (peníze převezme smluvní přepravce)
  - bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího, převodem celkové částky na číslo účtu: 1185829329/0800 nebo 2768332001/5500 (dále jen účetprodávajícího“)
  - prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, může prodávající požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 • Pokud byla platba provedena bankovním převodem, je zboží odesláno až po fyzickém připsání celkové výše ceny na účet prodávajícího.

 • Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

11. PŘEPRAVA, DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 • Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme kupujícímu zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 • Doporučujeme kupujícímu aby své výhrady k dodávce zboží uvedl na přepravní list (roztržený, promáčklý či promočený obal, díra v obale atd.) či toto zboží odmítnul odebrat z důvodu možného poškození zboží dopravou.

 • Poškození zásilky obalu, způsobené přepravou, doporučujeme nejlépe reklamovat v okamžiku převzetí.

 • Jestliže kupující zboží převezme bez výhrady – uvede svým podpisem do přepravního listu, že převzal zásilku nepoškozenou, poškození z přepravy se po té špatně dopravci prokazuje.

 • Proto prodávající doporučuje, aby kupující vždy řádně zkontroloval, zda je zásilka zejména její obal z vnějšku nepoškozená.

 • Pokud kupující v takovém případě bude bezprostředně kontaktovat prodávajícího a uvede do přepravního listu své výhrady k zásilce zboží, výrazně tak přispěje k rychlému a bezproblémovému vyřešení vzniklé situace a kupující má následně možnost požadovat opravu zboží nebo dodání nového zboží, případně požadovat přiměřenou slevu. To vše bez zbytečného odkladu.

 • U České Pošty doporučujeme poškození zásilky podat v co nejkratší době na doručující poště.

 • Nedodržení výše uvedených postupů spotřebitelem se nedotýká jeho práv z odpovědnosti za vady, jeho dodržení lze však spotřebiteli doporučit.

 • Standardní doručení:
  Dopravce doručuje zboží standardně před dům, případně za první uzamykatelné dveře pokud tomu způsobilost povrchu dovoluje (povrch pro paletový vozík či rudlík).
  Proto se kupující musí vždy připravit na doručení zboží, zvláště pokud jde o zboží velké a těžké. Řidič jezdí sám bez závozníka a není tedy schopen zboží stěhovat po schodech nebo patrech, proto je nutné, aby si kupující zajistil adekvátní pomoc, pokud na manipulaci se zbožím sám nestačí. V ceně dodání není instalace ani vynesení zboží do pater.

 • Řidiči ve většině případů před doručením zásilky telefonicky kupujícího kontaktují, aby byl připraven na převzetí zboží. Jestliže i přes veškerá snažení dopravce se kupujícího nepodaří na adrese dodání zastihnout, zanechá na místě vzkaz s telefonním číslem depa dopravce, kde je možné se domluvit na náhradním dodání zboží nebo na vlastním odběru zboží z depa dopravce.

 • U České pošty – pokud nebude kupující k zastižení na adrese, bude zásilka uložena po dobu 7 kalendářních dnů na doručující poště k vyzvednutí.


12. SERVIS, REKLAMACE

 • Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí neprokáže-li se opak.

 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci od kupujícího dozvěděl.

 • Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 • Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha zboží, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu. Pokud je poskytována na zboží delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 • V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

 • Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí prodávající na dotaz kupujícího.

 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 • Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).
  Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 • Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:a) neodbornou instalací (byla-li požadována instalace odborná a kupující na to byl řádně upozorněn ), nesprávným zacházením či obsluhou nebo použitím v rozporu s návodem na použití.b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry uvedenými v dokumentaci.c) u zboží, které bylo poškozeno živelnou pohromou.d) u zboží, které bylo poškozeno zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.e) u zboží, které bylo poškozeno nadměrným (v rozporu s účelem jeho užití plynoucím z dokumentace a charakteru zboží) zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

 • V případě oprávněné – uznané reklamaci má kupující – spotřebitel nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

 • Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

 • Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje a to nejdéle do pěti pracovních dní od převzetí zboží k reklamaci.Dále prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.Prodávající informuje spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace emailem, písemně poštou či formou zprávy SMS do 30 dnů od přijetí reklamace.Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

 

14. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY:

 A. OD SPOLEČNOSTI HOME CREDIT, a.s.

 • Aktuální obchodní podmínky pro Vaši informaci, archivaci a k vytištění naleznete na odkazu:

Obchodní podmínky

 • Ve spolupráci se společností Home Credit klientovi nabízíme možnost uzavření úvěrové smlouvy na dálku bez nutnosti osobní návštěvy provozovny.
 • Veškeré informace o podmínkách sjednání spotřebitelského úvěru uzavíraného na dálku lze nalézt přímo u poskytovatele úvěru (zejména informace o právu na odstoupení od smlouvy) a to nejlépe na jeho webových stránkách: Obchodní podmínky

 • Prodávající není poskytovatelem úvěru.

 • Kontakt na poskytovatele splátkového prodeje:Home Credit a.s.
  Nové sady 996/25
  602 00 Brno

 • tel.: 541 598 111

 • e-mail: homecredit@homecredit.cz

 • www.homecredit.cz

 • bezplatná info linka: 800 113 113


B. OD SPOLEČNOSTI ESSOX s.r.o.

Platba pomocí úvěru od společnosti ESSOX s.r.o. Pro bližší informace o platbě pomocí splátek klikněte zde.Postup při nákupu na splátky


1. Vybrané zboží vložte do košíku. Můžete najednou nakoupit i více výrobků - nezapomeňte na potřebné příslušenství k nakupovanému zboží atd.

2. V košíku zkontrolujte objednávku, přejděte na způsob platby a zvolte možnost nákupu na splátky ESSOX. Formu dopravy vyberte dle nabízených možností a dokončete objednávku.

3. V dalším kroku budete přesměrováni na webovou aplikaci společnosti ESSOX s.r.o. (obvykle kliknutím na odkaz nebo logo ESSOXu).

4. Vyplníte on-line žádost o úvěr. Při vyplňování si zvolíte způsob podpisu smlouvy (online SMS nebo vlastnoruční podpis papírové smlouvy - „podpis kurýrem“).

        a. Pro správné podepsání smlouvy pomocí SMS kódů je nutné být majitelem/kou účtu uvedeného v žádosti o úvěr. Při vyplňování budete vyzváni k doložení vlastnictví uvedeného bankovního účtu.

        b. Při volbě SMS podpisu je potřeba mít k dispozici jeden z těchto druhých osobních dokladů (řidičský průkaz, cestovní pas nebo zbrojní průkaz).

        c. Pokud nemáte některý z těchto osobních dokladů nebo nejste majitelem/kou bankovního účtu vedeného na Vaše jméno, pak zvolte podpis papírové smlouvy - „podpis kurýrem“.

        d. Následně žádost odešlete ke zpracování.

5. Po odeslání žádosti se Vám zobrazí výsledek žádosti. Stejnou informaci obdržíte i e-mailem.

6. V případě kladného posouzení žádosti dokončíte proces dle instrukcí na obrazovce nebo v emailu. 

        a. V případě SMS podpisu Vám zašleme 2 SMS kódy. Prvním potvrdíte, že budete smlouvu podepisovat pomocí SMS kódu. Následně si zobrazíte a potvrdíte všechny dokumenty, které jsou označeny „Zobrazit a potvrdit“. Smlouvu o úvěru podepíšete po potvrzení správnosti údajů ve smlouvě pomocí druhého SMS kódu, který si necháte zaslat. Pro úspěšné podepsání smlouvy je třeba zadat celkem dva SMS kódy.

        b. Při volbě Papírové smlouvy s podpisem přes kurýra si stáhněte smluvní dokumentaci, kterou si pročtěte. Kurýrní společnost Vás bude kontaktovat a domluví si s Vámi termín, kdy za Vámi přijede se smluvní dokumentací. Provede identifikaci, Vy smlouvu podepíšete. Jedno vyhotovení smlouvy Vám ponechá a jedno vyhotovení společně s identifikačním formulářem předá do ESSOXu.

7. Po dokončení podpisu smlouvy a doručení poskytovateli úvěru ESSOX s.r.o. dochází k její kontrole. Po úspěšné kontrole ESSOX ihned informuje prodejce, aby Vám expedoval zboží.

8. Prodejce Vám zasílá zboží a inkasuje od Vás přímou platbu (pokud jste ji zvolili) nejčastěji dobírkou.


Výhody SMS podpisu

     • Vše si vyřídíte z pohodlí domova (nemusíte čekat na kurýra se smlouvou)
     • Podpis smlouvy pomocí SMS je zcela ZDARMA
     • Úspora času, rychlost vyřízení Vaší objednávky a splátek v rámci hodin
     • Nemusíte si nic tisknout
     • Jednoduché vyřízení
     • Šetrnější k životnímu prostředí (žádné zbytečné papíry)

 

 

15. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@domatech.cz.
   Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


16. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH ZDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  • Kupující může souhlasit  s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat či změnit a to na stránkách prodejce https://domacitechnika.cz/cookies/

  • Svou informační povinnost ohledně ukládání cookies na počítači kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního stránky "Cookies a podmínky používání"  https://domacitechnika.cz/cookies/

17. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  • Kontaktní údaje prodávajícího:
   adresa pro doručování DOMATECH.CZ s.r.o., Smiřických 1120, 547 01 Náchod
   adresa elektronické pošty reklamace@domatech.cz
   telefon  776 600 073

 • Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností DOMATECH.CZ s.r.o. a kupujícím. Kupujícím může být fyzická osoba i právnická osoba. Právní vztahy vzniklé na základě uzavřené smlouvy se řídí v případě spotřebitele zejména občanským zákoníkem a v případě fyzické či právnické osoby, která není spotřebitelem obchodním zákoníkem.

 

 • Společnost DOMATECH.CZ s.r.o. si vyhrazuje právo obchodní podmínky, v závislosti na změně příslušných právních norem a obchodní politice společnosti, měnit.

 • Obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

V Praze dne 26.01.2022

 

 

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více informací.

Provozovatel: DOMATECH.CZ s.r.o., 110 00 Praha 1 - Nové město, Lannova 2061/8, IČ: 27470954, DIČ: CZ27470954

Na vašem soukromí nám záleží

Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací.

Povolit všePodrobné nastavení